تبلیغات
عشقلیستی از مناسبتهای گوناگـون از قـبـیل تـاریخ اولیـن روزی كه همدیگر

را ملاقات كردید، سالروز ازدواج و تاریخ تولد، را تهیه نمایید. در ایـن

روزهـا كـمی آب و رنگ به زندگی خود دهید. غذایی مخصوص درست

نمایید (و یا سـر راه از بـیـرون تـهیه كنید). برای او كارت تبریك خریده و

یا نامه ای كوتاه برایش بنویسید تا بفهمد كه فراموشش نكرده اید.


 بسلامتی او بنوشید:

هنگامی كه سر میز شمام می نشینید، بـسلامـتی هم بنوشید. حتما نباید مشروبات الكلی باشد، یك لیوان آب خـنـك یـا چـای نـیـز هـمـان كـار را انـجـام می دهد. جمله ای عاشقانه به او گفته و به سلامتی آن بنوشید.

 جلو رفته و او را نوازش كنید:

از قدرت نوازش استفاده كرده تا خاطره ای ماندگار را برای او در طول روز

 باقی بـگـذاریـد. چنین چیزی نیست كه بگوییم برای بوسیـدن هنـگام

خـداحافـظی و رفتـن از خـانه وقـت و نیز زمان برگشتن، وقت نداریم.

همـچـنـیـن در آغـوش كشـیدن یـكـدیـگر بـعد از یك روز پردغدغه عملی

در خور تقدیر است.


 یك آلبوم عكس تهیه كنید:

همیشه عكس بگیرید. دوربـیـن خـود را فـقط برای روزهای تعطیل و

مناسبت های خاص مورد استفاده قرار ندهید. آلبوم عكسی از زنـدگی

روزمـره خـود ایـجاد نـمـایـید. هر دوی شما بعدها گرمی لحظات با هم

بودن را هنگامی كه به آن تصاویر نگاه میكنید، تحسین خواهید كرد.


 از چیزهای جالب نوت برداری كنید:

هر روز چیزی را برای او كنار بگذارید. یك مـقاله شنیدنی از روزنامه،

 لینكی در یك سایت و یا داستانی كه در محل كارتان شـنـیـده ایـد. او از

 ایـنـكه در طـول مـدت روز بـه فـكـرش بوده اید از شما قدر دانی خواهد

كرد.


 فكور باشید:

هر روز كاری فكورانه برای وی انـجـام دهـیـد. از درسـت كـردن یـك

اسـتكان قهوه گرفته تا چسباندن یك یادداشت عاشقانه به كیف او و یا

قـرار دادن شـكـلات مـورد عـلاقـه اش در كنار بالش پیش از وقت خواب.

 هر فردی عاشق برخورد با چیزهای غافل گیرانه رومانتیك می باشد.


 به سر و وضع خود برسید:

بگـذاریـد شـمـا را در بـهـتـرین حالت ببیند. ایـن اشـتـبـاه اسـت كه فقط

هنگام ملاقات با غریبه ها آراسته و مرتب بـاشـیم. اغـلب زنان دوست

دارند همسرشان را تمیز، مرتب و در شیك ترین لباسها ببینید.


 در مورد خلق و خوی خود با او صحبت كنید:

با او صادقانه در مورد احساسات خود صحبت كنید. اگر دچار استرس یا

ناملایمات زندگی می باشید، آنها را با او مطرح كنید. همسرتان صادقت

شما را تحصین نموده و وقـتـی با ناراحتی وارد منزل می شوید، آن را

یك مسئله شخصی تلقی نخواهد نمود.


در مورد اتفاقات روز بحث كنید:

در كنار هم نشسته و اتقافاتی را كه در طی روز برایتان رخ داده، بـازگـو

نـمایید. گذراندن وقت جدا از هم باعث میگردد كه بیشتر یكدیگر را

تحسین نمایید...+ نوشته شده در دوشنبه 10 مرداد 1390 ساعت 01:38 ق.ظ توسط مجنون مجنونی نظرات |

?